Här är alla nya lagar för 2014

Sänkta skatter, höjt bostadsbidrag och krav på kassaregister för torghandlare. Det är några av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet.

Stödet till arbetsgivare som anställer unga för yrkeslivsintroduktion ska ges i form av en skatterabatt. Lagändringen träder i kraft den 15 januari.

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:2 Beslut 18 december

 

Fysioterapeut blir skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Bara de med socionomexamen och tillräcklig erfarenhet får ta ställning till behov av socialtjänstens insatser för barn och unga.

Socialutskottet 2013/14:2 Beslut 17 december

 

Från den 28 januari gäller att vallokaler ska vara tillgängliga för alla. Medborgare i andra EU-länder behöver inte visa upp valbarhetsintyg från hemlandet för att ställa upp i val till EU-parlamentet för Sverige. Personer med diplomatisk immunitet som inte tillhör en utländsk beskickning får rösta och väljas i kommunalval och EU-val fast de inte är skrivna i kommunen.

Konstitutionsutskottet 2013/14:9 Beslut 17 december

 

Avgiften för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt sänks.

Kulturutskottet 2013/14:1 Beslut 12 december

 

Anhöriginvandrare får sex år på sig att söka uppehållstillstånd, efter att anknytningspersonen togs emot i en kommun, utan att förlora rätten till statligt stöd.

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:1 Beslut 11 december

 

Fribeloppet för dem som har studiemedel höjs från 71 200 till 86 007 kronor per halvår för dem som studerar på heltid. Deltidsstuderande får motsvarande höjning.

Utbildningsutskottet 2013/14:2 Beslut 11 december

 

Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola slås samman till Stockholms konstnärliga högskola och får utfärda examina tillsammans med andra lärosäten, också utomlands.

Utbildningsutskottet 2013/14:1 Beslut 11 december

 

Barntillägget i bostadsbidraget höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.

Ålderspensionärer som har bostadstillägg får ha arbetsinkomster upp till 24 000 kronor per år utan att bostadstillägget sänks.

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:1 Beslut 10 december

 

Skatteverket får göra oanmälda besök där obeskattad tobak, alkohol och bränsle förvaras. Transporter av sådana varor ska åtföljas av ett elektroniskt EU-dokument.

Skatteutskottet 2013/14:8 Beslut 5 december

 

Vid distansförsäljning från Sverige till ett annat EU-land ska momsen tas ut där, om säljaren sköter transporten och är skyldig att vara momsregistrerad i det andra landet. Handeln med flygplan undantas från moms bara om köparen är ett kommersiellt flygbolag med utrikestrafik. Vinsten vid försäljning av indirekt innehav av marknadsnoterade andelar ska beskattas med 30 procent.

Skatteutskottet 2013/14:10 Beslut 5 december

 

Det går att redovisa moms för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen för de företag som inte handlar med andra EU-länder.

Skatteutskottet 2013/14:11 Beslut 5 december

 

Säsongsverksamhet ska inte räknas om till helår när Skatteverket avgör om kassaregister ska krävas.

Skatteutskottet 2013/14:14 Beslut 5 december

 

Stödet till partigrupperna i riksdagen för politiska sekreterare höjs från 55 200 kronor till 56 600 kronor per ledamot. Regeringen åläggs att i vårbudgeten bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Konstitutionsutskottet 2013/14:1 Beslut 4 december

 

Den nya Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska istället heta E-hälsomyndigheten.

Socialutskottet 2013/14:6 Beslut 4 december

 

Växtskyddslagen ändras för att bättre komma åt växtskadegörare som insekter, svamp och mask. Den som bryter mot föreskrifter om växtskadegörare kan straffas med böter.

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:4 Beslut 28 november

 

Modersmjölksersättning får marknadsföras bara i vetenskapliga produktioner och babytidningar. Reklamen får inte säga att produkten är lika bra som eller bättre än amning.

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:6 Beslut 28 november

 

Företagare får sänkta egenavgifter när 7,5 i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan avgifterna beräknas.

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:5 Beslut 28 november

 

Avgiften till den kommunala inkomstutjämningen sänks och de kommuner som får bidrag från systemet kompenseras.

Finansutskottet 2013/14:3 Beslut 27 november

 

Finansinspektionen får ta ut avgifter för sin tillsyn och prövning av ansökningar och anmälningar.

Finansutskottet 2013/14:8 Beslut 27 november

 

Risk för våld är nog för att utfärda kontaktförbud för en person i parets gemensamma bostad.

Justitieutskottet 2013/14:6 Beslut 27 november

 

Föräldrar får ta ut föräldrapenning tills barnet är tolv år, mot åtta år nu. Högst 96 dagar får tas ut efter att barnet fyllt fyra år. Varje förälder får rätt till föräldrapenning i 195 dagar, plus 45 dagar med lägstanivån. När ett barn har dött får föräldrarna ta ut tio dagar med tillfällig föräldrapenning i upp till 90 dagar efter dödsfallet.

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:3 Beslut 27 november

 

Uppgifter som Sverige har fått i EU-samarbetet eller till följd av internationella avtal blir hemliga, om det anses försvåra samarbetet att uppgifterna lämnas ut.

Konstitutionsutskottet 2013/14:6 Beslut 21 november

 

Lagrådet får bestå av högst fem avdelningar i stället för högst fyra, för att klara arbetstoppar.

Konstitutionsutskottet 2013/14:8 Beslut 21 november

 

Jobbskatteavdraget utökas.

Pensionärer som har fyllt 65 får sänkt skatt.

Skatten för utlandsboende med svenska inkomster sänks från 25 till 20 procent.

3:12-reglerna ändras så att företagare måste äga minst 4 procent av bolaget för att få ta ut lågbeskattad kapitalvinst beräknad på lönerna i företaget. De får inte räkna in lönesummor över 50 gånger vad de själva eller någon närstående har tagit ut i lön. Företagare med mindre lönesummor får räkna en större del än nu som underlag.

Egenföretagare får ta ut mer från firman som kapitalvinst, genom att räntesatsen för beräkningen höjs med 0,5 procentenhet.

Arbetsgivaravgifterna sänks för dem som arbetar med kommersiell forskning och utveckling.

Tjänstebilar som drivs med el eller gas får rabatt på förmånsvärdet i ytterligare tre år.

Fler stiftelser, föreningar och trossamfund räknas som allmännyttiga och får skatteförmåner.

Kollektivavtalsstiftelser och personalstiftelser får ge skattefria bidrag till utbildning.

Energiskatten på blyfri flygbensin för privat ändamål sänks till 3,16 kronor per liter.

Koldioxidskatten för bränslen som används i värmeverk som ingår i handeln med utsläppsrätter sänks från 94 till 80 procent av den generella skattenivån.

Fordon ska räknas som ”skattepliktiga för första gången” när de registreras första gången, i Sverige eller utlandet.

Fastighetsinkomster från specialbyggnader som idrottsarenor är inte längre vara skattefria.

Skatten på öl, vin och sprit höjs.

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av fastighet kräver inte längre ansökan och anmälan till Skatteverket.

Skyldigheten att betala polisen för kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster tas bort.

Arbetslöshetsavgiften avskaffas.

Regeringen får i en ekonomisk kris gå in med ekonomiskt stöd till korttidsarbete, som innebär att anställda går ner i arbetstid utan att mista hela lönen.

Arbetsgivare som anställer unga utan erfarenhet för yrkesintroduktion får från och med 15 januari statligt stöd.

Finansutskottet 2013/14:1 Beslut 20 november

 

De som är skyldiga att lämna uppgifter till Sveriges officiella statistik ska också lämna uppgifter till EU-statistik. Även kommunalförbund ska lämna uppgifter för officiell statistik.

Finansutskottet 2013/14:7 Beslut 20 november

 

Kommunerna måste i sina planer för bostadsförsörjningen redovisa hur de har tagit hänsyn till nationella och regionala mål på området. Regeringen kan beordra en kommun att göra om en plan.

Civilutskottet 2013/14:5 Beslut 13 november

 

Regeringen bestämmer vilka organ i Sverige som ska pröva ansökningar om att få använda EU:s miljömärke och kontrollera att det används rätt.

Civilutskottet 2013/14:6 Beslut 6 november 2013

 

Brottsmisstänkta som ska förhöras genom videokonferens i en internationell utredning måste ge sitt samtycke.

Justitieutskottet 2013/14:4 Beslut 6 november

 

Elkunder får lättare att få ersättning vid strömavbrott.

Näringsutskottet 2013/14:6 Beslut 6 november

 

Regeringen får besluta om regler för andra än statliga inrättningar som tar emot en brottsdömds besked att domen inte ska överklagas och att straffet kan börja avtjänas.

Justitieutskottet 2013/14:2 Beslut 6 november

 

En ny bibliotekslag innebär bland annat att biblioteken ska prioritera barn och unga. Biblioteken får inte ta betalt för att låna ut e-böcker.

Kulturutskottet 2013/14:2 Beslut 24 oktober

 

En ny ramlag gäller för statens flyg. Regeringen får utfärda närmare bestämmelser.

Försvarsutskottet 2013/14:3 Beslut 23 oktober

 

Nya EU-regler gäller för domar där den som döms inte varit närvarande i rätten. Det gäller bland annat vilka sådana domar som kan verkställas i ett annat land.

Justitieutskottet 2013/14:3 Beslut 23 oktober

 

Kommunerna måste anmäla förslag till föreskrifter på EU:s tjänstedirektivs område till Kommerskollegium, för vidare befordran till EU-kommissionen.

Näringsutskottet 2013/14:5 Beslut 23 oktober

 

Kroatiska bolagsformer och skatter tas in inkomstskattelagens bilagor.

Skatteutskottet 2013/14:3 Beslut 23 oktober

 

En person måste befaras vara död för att kunna dödförklaras. Också god man, förvaltare eller förmyndare får ansöka om dödförklaring.

Civilutskottet 2013/14:2 Beslut 2 oktober

 

Boverket eller någon annan tillsynsmyndighet kan kontrollera att de som gör energideklarationer för bostäder är oberoende i förhållande till uppdragsgivaren.

Civilutskottet 2013/14:3 Beslut 2 oktober

 

Pensionsmyndigheten får lämna uppgifter om intjänad pension elektroniskt.

Den som vårdar en svårt sjuk anhörig får tre månader på sig att ansöka om närståendepenning.

Sjuka kan få sjukpenning i upp till sju dagar före anmälan till Försäkringskassan.

Förtidspensionärer kan få bostadstillägg retroaktivt för längre tid än nu.

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:16 Beslut 19 september

 

Gravida egenföretagare får samma rätt till som gravida arbetstagare.

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:15 Beslut 19 september

 

Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Beslut 19 september

 

Förbudet mot att använda metallsökare upphävs, men användningen kräver tillstånd. Gränsen för när något är ett fornfynd sätts till år 1850 eller äldre. Meänkieli kan användas på gatskyltar i flerspråkiga områden.

Kulturutskottet 2012/13:9 Beslut 13 juni

 

Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet läggs ned. I stället kommer Folkhälsomyndigheten.

Socialutskottet 2012/13:27 Beslut 13 juni

 

Statliga Apotekens Service Aktiebolag läggs ned och ersätts med en ny myndighet: Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur.

Socialutskottet 2012/13:26 Beslut 13 juni

 

De som bor på äldreboende ska folkbokföras där. Föräldrar med delad vårdnad får välja var barnet ska vara folkbokfört.

Skatteutskottet 2012/13:25 Beslut 29 maj

 

Torghandlare och marknadsmånglare måste ha certifierat kassaregister.

Skatteutskottet 2012/13:32 Beslut 23 maj

 

Kommuner får samverka i kontrollen av ekologisk produktion. Kontrollmyndigheten får beslagta varor som inte uppfyller reglerna.

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:14 Beslut 15 maj

 

Väntade kreditförluster för nya studielån belastar anslaget för det samma år som lånet ges.

Utbildningsutskottet 2012/13:2 Beslut 17 december 2012

 

Gamla 50- och 1 000-kronorssedlar blir ogiltiga.

Finansutskottet 2012/13:8 Beslut 7 november 2012

 

Högsta tillåtna halten av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i bensin sänks från 6 till 2 milligram mangan per liter.

Miljö- och jordbruksutskottet 2010/11:9 Beslut 17 mars 2011

 

Ny förordning

Starka laserpekare får bara användas av professionella och det krävs tillstånd för att importera, tillverka, sälja och inneha dem.

Regeringsbeslut 5 december

Skribent, videoreporter, fotograf och allt-i-allo.
E-post: per@321an.se | Telefon: 070-535 65 20

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

3 kommentarer till Här är alla nya lagar för 2014

 1. Hej,

  stämmer det att lagen om Registrering och märkning av ALLA katter har gått genom och gäller från 1/1-2014. Läste det någonstans och blev lite osäker.

  Tack

 2. Hej Anneli

  Var och sökte runt lite på nätet för att se om jag kunde hitta nått som kunde svara på din fråga. Hade ingen större framgång men jag hittade detta.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/ny-lag-for-battre-kattliv-forsenad/

  Mvh // P.I

 3. Hej Anneli

  Var och sökte runt lite på nätet för att se om jag kunde hitta nått som kunde svara på din fråga. Hade ingen större framgång men jag hittade detta.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/ny-lag-for-battre-kattliv-forsenad/

  Mvh // P.I

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an