Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Samråd kring Bydalens VA

Miljöbalksärende, nytt avloppsreningsverk i Bydalen

Åre kommun avser att söka tillstånd enligt miljöbalken, för ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen.

Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det sex avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastig- heter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen vid Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen.

Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

Ett samrådsmöte för att informera om ärendet kommer att hållas den 13 april 2015 kl. 14.00 i församlingshemmet i Hallen. Ingen föranmälan krävs.

Yttranden ska vara kommunen tillhanda senast 17 april 2015. E-mail: bydalensva@are.se ange ”Samrådsyttrande” i ämnesraden Post: Åre kommun, Bydalens VA, Box 201, 830 05 Järpen, märk kuvertet ”Samrådsyttrande”

Frågor besvaras av bitr. projektledare, Malin Snis, tfn 0647-169 19


Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an